Kullanım Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığı ile sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmanız sırasında, size ve istediğiniz hizmetlere dair olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen koşullara tabidir. Bu internet sitesini seyahat etmekle ve bu site aracılığı ile sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmayı istemekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen koşulları kabul etmektesiniz.

 

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

Bugüne kadar TATİL OTEL olarak uğraştığımız işlerin önemi gereğince müşterilerimizden veya müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü şahıslar ile paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, firmamızın temel politikasıdır. Yasalara uygun düzenleme olmadan önce de firma ve iştiraklerimiz, şahsi verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği tüm sorumluluklara uymayı da TATİL OTEL olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin şahsi verilerin korunmasına dair prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

 

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla veya Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluklar gereği elde edilmiş veriler, sunduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere ibraz edilen hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, şahsi olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlar için kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. TATİL OTEL Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı için çalışan firmaların müşterileri ve çalışanlarının veya diğer bireylerin kendiliğinden elde edilen bilgilerinin korunmasını hedefler ve bunlara dair düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve şahsi verilerin daha iyi korunması koşulu ile- değiştirme haklarına sahiptir.

 

III. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında temel kurallar

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: TATİL OTEL , topladığı ve diğer firmalardan gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları kapsamında elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede TATİL OTEL ’nın sunmuş olduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı makamların da) şahsi verilere korunması amacıyla gereken uyarı ve bildirimleri yapar.
 2. b) Doğru ve gerekli görüldüğünde en güncel bilgi sahibi olma: TATİL OTEL , kuruluş içeriğinde bulunan tüm verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış/hatalı bilgi içermemesine ve nihayet şahsi verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları güncel bilgiler iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaç içinde işlenme: TATİL OTEL , yalnız sunmuş olduğu ve hizmet sırasında bireylerden onayını aldığı amaçlar içinde sınırlı şekle göre verileri işler. İş amacı haricinde verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 4. d) İşlendikleri amaç dahilinde bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: TATİL OTEL , yalnızca verileri işlendikleri amaç için sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 5. e) İlgili mevzuatta öngörülen ya da işlendikleri amaçla gerekmekte olan süre kadar muhafaza edilme: TATİL OTEL , sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklikleri kadar içeriğinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaç ortadan kalktığında veriyi siler veya anonimleştirir.

 

Önemle belirtelim ki, TATİL OTEL , verileri ister rıza isterse kanuna uyan bir şekle göre toplamış veya işlenmiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler muteberdir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız mevcuttur. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ilaveten bir müracaat formu da TATİL OTEL tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel verileri işlenen bireyler, TATİL OTEL tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize müracaat ederek kendi verisi hakkında;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna dair bilgi isteme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların niteliğine uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içerisinde ya da yurt dışında şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü bireyleri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış/hatalı işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 2. e) Kanunda öngörülen koşullar kapsamında şahsi verilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan prosedürlerin, şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini talep etme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle bireyin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini isteme,

hakkına sahiptir. TATİL OTEL olarak bu haklara saygılıyız.

 

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi veya cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre TATİL OTEL ’na ulaşan veriler, yalnız gerekli olduğu kadar sistemimize işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekle göre firma bilişim sistemlerine transfer edilir. Fazlalık bilgiler, sistemde saklanmaz, silinir veya anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaç için kullanmak mümkündür. Özel yetkin verilerden sağlık verileri yalnızca müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlık güvenliğini sağlamak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

 

Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gerekli sürelerin dolması, yargı sürecinin tamamlanması veya diğer gerekenlikler ortadan kalktığında firmasımiz tarafından bu veriler kendi kendine veya ilgili bireyin isteği üzerine şahsi veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Doğruluk ve veri en yeniliği

TATİL OTEL içeriğinde bulunan veriler, kural olarak ilgili bireylerin ibrazı üzerine İbraz ettiği şekle göre işlenir. TATİL OTEL , müşteriler veya TATİL OTEL ile temas kuran bireylerin İbraz ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz sebebiyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve en yeniliği ilkesi TATİL OTEL tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendine ulaşan resmî belgelerden ya da ilgilisinin isteği üzerine prosedürüş olduğu şahsi verileri en yeniler. Bunun için gereken önlemleri alır.

 

Gizlilik ve veri güvenilirği

Kişisel veriler gizlidir ve TATİL OTEL de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere firma arasında yalnız yetkilendirilmiş bireyler erişebilir. TATİL OTEL tarafından toplanan şahsi verilerin korunması ve yetkileriz bireylerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gereken yöntem ve idari tüm tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede programların standartlara uyan olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve firma arasında de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 

Covid-19 ve salgın hastalıklar sebebiyle çalışanlarımızdan ilave sağlık verileri talep edilebilecek veya toplanabilecek ve toplanan veriler ilgili resmi makamlarla paylaşılabilecektir.

 

 1. Veri prosedüre amaç için

TATİL OTEL ’nin şahsi verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma yazınınde belirtilen amaç içinr doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

 

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan şahsi veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanmak mümkün. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gerekenlikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerekli görüldüğünde müşterilerle irtibata geçilerek en yenilenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha rahat ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler istekleri durumunda bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

 

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

TATİL OTEL , gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uyan davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve yalnız hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan esasena veri güvenliğinin alınmasına dair tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

 

Reklam amaçlı veri prosedüre

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uyan olarak yalnız daha önceden onay alınan bireylere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği bireyin onayının açık bir şekle göre mevcudiyeti koşultır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın ayrıntılarına TATİL OTEL riayet etmektedir. Elektronik ileti gönderilebilmesi için şahsi veriler Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

 

Şirketin hukuki yükümlülüğü ya da kanunda açıkça öngörülmesi nedeniyle yapılan veri prosedürleri

Kişisel veriler, prosedürenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi ya da mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilaveten onay alınmadan işlenebilir. Veri prosedürlerinin tür ve kapsamı, yasalara uygun olarak izin verilen veri prosedüre faaliyeti için gereken olmalı ve ilgili yasalara uygun hükümlere uyan olması gereklidir.

 

Şirketin veri prosedüresi

Şirketin sunmuş olduğu hizmet ve meşru amaç içinrı doğrultusunda şahsi veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekle göre hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

 

Özel yetkin verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi kanaati, felsefi inancı, dini, mezhebi ya da diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriy ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel yetkin şahsi veridir. TATİL OTEL ilaveten, özel yetkin şahsi verilerin işlenmesinde, ilaveten Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

 

TATİL OTEL , hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için bireylerin onayı ile özel yetkin verileri yalnız toplandıkları amaçla işleyebilir. Aracılığımızla rezervasyon yaptırdığınız tesis, Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasalara uygun düzenlemeler gereği misafirlerden, kendilerine ve yakınlarına mevcutsağlık verileri gibi özel yetkin şahsi veriler de tabii olmak suretiyle bazı şahsi veriler talep edebilir. Bu şahsi veriler, gerekli görüldüğünde resmi merciler ve sağlık kurumları ile paylaşılabilir.

 

Üyelik prosedürleri yolu ile elde edilen veriler

TATİL OTEL ’ye üye olmanız durumunda, üyelik prosedürü için bizimle paylaştığınız şahsi verileriniz sistemlerimizde işlenir. Şayet bizim sistemimize Facebook, Google veya diğer sosyal medya araçları ile üye olursanız; adınız, soyadınız, profil resminiz ve e-posta adresiniz gibi, ilgili sosyal medya aracının partnerlerine sağladığı bilgilerinize erişilmekte ve bu bilgiler TATİL OTEL sistemlerine aktarılmaktadır.

 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler konusu ile ilgili TATİL OTEL , Kanuna uyan davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak TATİL OTEL , kendi sistemindeki verileri kullanarak prosedür yapacağı bireyler ile ilgili kararlar alabilir.

 

Çerez Politikası

TATİL OTEL , çoğu internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının seyahat deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. TATİL OTEL Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine dair olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği hususlarında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi veya çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekle göre değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin fonksiyonelliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Çerez Nedir?

Çerez, bir internet sitesini seyahat ettiğinizde bilgisayarınız üzerinde veya mobil cihazınızda depolanan ufak metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler vasıtası ile internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir veya size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere dair ayrıntılı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini seyahat edebilirsiniz.

 

Çerez Türleri

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi ölçütlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu ölçütler kapsamında temel ayrım şöyledir:

 

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana fonksiyonu internet sitesinin düzgün bir şekle göre çalışmasını sağlamaktır.

 

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye veya süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

 

Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler seyahat edilen internet sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

 

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler seyahat edilen internet sitesi operatörü haricindeki bireyler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

 

TATİL OTEL ’ye mevcutinternet siteleri ve diğer sistemlerde ya da programlarda şahsi verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması halinde ilgili bireyler gizlilik bildirimi ile ve gerek görülürse çerezler ile ilgili bilinçlendirilir. Kişiler, internet sayfalarındaki programlarımız konusu ile ilgili bilinçlendirilir. Kişisel veriler, hukuka uyan olarak işlenecektir.

 

Web sayfamızı seyahat ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle hakkında aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

 

Çerezleri Kullanım Amacı            Çerez Türü

Google(analytics, doubleclick)  Ölçümleme

Reklam

Site içi iyileştirme            İşlevsel ve analitik çerezler

Ticari çerezler

Facebook            Reklam Ticari çerezler

Adjust  Ölçümleme

Reklam

Site içi iyileştirme            İşlevsel ve Analitik Çerezler,

Ticari Çerezler.

Hotjar   Ölçümleme

Site içi iyileştirme            İşlevsel ve analitik çerezler

Ticari çerezler

3üncü taraf şirketlar (criteo, rtbhouse)               Reklam İşlevsel ve analitik çerezler

Ticari çerezler

 

 

TATİL OTEL Web Sitesinde Kullanılan Çerezler

TATİL OTEL , Gizlilik Politikası uyan olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekle göre çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren yöntem çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi durumunda internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

 

Analitik Çerezler: Web sitesi tecrübesinizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları seyahat ettiğini, seyahat süresini vb.) anlamamızı sağlamakta. Böylelikle sunmuş olduğumuz içerikleri geliştirebilir veya internet sitesi dizaynını değiştirebiliriz.

 

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini yeniden seyahat ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına imkân sağlamakta.

 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: TATİL OTEL internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek veya bu Politika’da gösterildiği şekle göre çerez tercihlerini değiştirerek önlemeniz mümkün olabilir.

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

 

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek şahsileştirmeniz veya tamamıyla önlemeniz mümkün olabilir. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gerekli adımlara dair ayrıntılı bilgiye aşağıdaki urllerden erişebilirsiniz:

 

Tarayıcı Adı        Link

Google Chrome               https://support.Google.com.tr/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer            https://support.Microsoft.com.tr/tr-tr/help/17442/Windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex https://yandex.com.tr.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari    https://support.Apple.com.tr/kb/PH21411?locale=tr_TR

 

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının destek ya da yardım sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı

 

Kişisel verileriniz, rezervasyonunuzun tamamlanabilmesi ve hizmetin tarafınıza sunulabilmesi için yurt haricinde mukim otel, hava yolu, aktarım hizmeti sağlayan tedarikçi şirketlar ve ilgili yurt dışı acentesi ile paylaşılır. Ziyaretinizin gerçekleşmesi için TATILOTEL .com.tr ile anlaşması olmayan otellerde arama, rezervasyon ve konaklama yapabilmeniz amacıyla yurt arasında ve yurt haricinde bulunan diğer elektronik platformlarla da şahsi verileriniz paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Veri sahibi olarak TATİL OTEL ’ye müracaat ederek;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi isteme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların niteliğine uyan kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt arasında ya da yurt haricinde şahsi verilerinizin aktarıldığı üçüncü bireyleri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış/hatalı işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan prosedürlerin şahsi verilerinizin aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini talep etme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uyan olarak işlenmiş olduğu halde, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması hâlinde şahsi verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan prosedürlerin şahsi verilerinizin aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini talep etme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza dair isteklerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve EskatiyenHakkında Tebliğ’de öngörülen müracaat usullerine uyan olarak Şirketimize iletmeniz halinde TATİL OTEL isteğinizi amacına göre en hızlıca ve en son 30 (otuz) gün arasında para ödemeden sonuçlandıracaktır. Ancak, prosedürün ilaveten bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TATİL OTEL Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki bedeli alabilir.

 

İşlevsel ve Analitik

Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, web sitesinin etkin şekle göre kullanılması, sitenin kullanıcı taleplerine yanıt verecek şekle göre optimize edilmesi ve seyahatçilerin siteyi nasıl kullandığı ile ilgili verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. şahsi bilgilerinizi içerebilir.

 

Üçüncü Taraf Çerezler

TATİL OTEL  internet siteleri/mobil programları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınan reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde seyahatçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

 

Ticari çerezler

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer yetkin olanların sunulması ve daha gelişmiş, şahsileştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım tecrübesinizi artırmaya fayda. Yukarıda temsil edilen oturum, kalıcı, fonksiyonel ve analitik ve ticari çerezlerin fonda tutulma süresi aşağı yukarı 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gereken ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma prosedürü internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

 

Çerezleri nasıl silebilirim?

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri kendiliğinden kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın destek veya ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini ya da cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini temin edebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz ile ilgili detaylı bilgi almak için tarayıcınızın talimat ya da destek seçenekleri ekranından faydalanabilirsiniz.

 

 1. Çalışanlarımıza mevcutveriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

Çalışanlarımızın şahsi verileri, iş ilişkileri ve seyahat sağlık sigortası bakımından gereken olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak TATİL OTEL , çalışanlarına mevcutverilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

 

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme

TATİL OTEL , çalışanlarına mevcutşahsi verileri, prosedürenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi ya da mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilaveten onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

 

Çalışanların Yararına İşlemeler

TATİL OTEL , özel sağlık sigortaları gibi firma çalışanlarının çıkarıne olan prosedürler için onay almaksızın şahsi verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de TATİL OTEL , çalışanlara mevcutverileri işleyebilir.

 

Özel yetkin verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi kanaati, felsefi inancı, dini, mezhebi ya da diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriy ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel yetkin şahsi veridir. TATİL OTEL ilaveten, özel yetkin şahsi verilerin işlenmesinde, ilgili bireyin onayı yanısıra ilaveten Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel yetkin şahsi veriler bireyin onayı olmaksızın yalnız Kanunda izin verilen haller ile ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için kendilerinden alınmış olan yetkin veriler yalnızca amaca özgülenerek kullanılır.

 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Çalışanlar ile ilgili olarak otomatik sistemler ile ilgili olarak işlenen veriler, firma içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanmak mümkün. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme haklarına sahiptir ve bunu firma içi işlemlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine firma arasında değerlendirilir.

 

Telekomünikasyon ve internet

Şirket arasında çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer programlar çalışana yalnızca iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan firmasın kendine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaç içinrı ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki tüm verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda veya diğer araçlarda iş haricinde diğer bir veri veya bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

 

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler, TATİL OTEL tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve TATİL OTEL iştirakleri ile paylaşılabilir.

 

TATİL OTEL , şahsi verileri aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara belirli amaç içinrla aktarabilecektir;

» İş ortaklığının kurulma amaç içinrının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak TATİL OTEL ’nin iş ortaklarına,

» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gereken hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak TATİL OTEL ’nin tedarikçilerine,

» Şirketimizin iştiraklerin de katılmasını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak TATİL OTEL ’nin çözüm ortaklarına,

» TATİL OTEL ’nin iştiraklerine.

 

TATİL OTEL , kanunda Kurul tarafından belirlenen koşullar tabiiinde şahsi verileri Kanundaki diğer koşullara uyan olarak ve bireyin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına transfer yetkilerine sahiptir.

 

VIII. İlgili bireyin hakları

TATİL OTEL , Kanun kapsamında ilgili bireyin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden geçra ise verisinin kaderini belirleme etme haklarına sahip olduğunu kabul etmektedir.

 

TATİL OTEL tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize müracaat ederek şahsi veriler ile ilgili olarak;

 1. a) Kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna dair bilgi isteme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların niteliğine uyan kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt arasında ya da yurt haricinde şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü bireyleri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış/hatalı işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen koşullar kapsamında şahsi verilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan prosedürlerin, şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini talep etme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle bireyin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini isteme, haklarına sahiptir.

Buna karşın, Şirket arasında anonimleştirilmiş veriler ile ilgili olarak bireylerin bir hakkı bulunmamaktadır. TATİL OTEL , şahsi verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin veya devlet otoritesinin Kanuni yetkisini kullanması amacıy ile ilgili kuruluş ve kurumlarca paylaşabilir.

 

Kişisel veri sahipleri yukarıyada belirtilen hakkına dair isteklerini Şirket resmi internet adresi www.TATILOTEL .com.tr.tr adresinde bulunan müracaat formunu kusursuz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Merdivenköy Mh. Nur Sk. No:1/8 C Blok Kadıköy / İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik belgesi fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için yalnızca ön yüz fotokopisi olacak şekle göre) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, müracaatnuzun içeriğine göre en hızlıca veya firmasımize ulaşmasından sonra en son 30 gün arasında yanıtlanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gereklidir. Ayrıca müracaatlarınızın yalnızca sizler ile ilgili kısmı yanıtlanacak olup, eşiniz, yakınınız veya arkadaşınız ile ilgili yapılan bir müracaat kabul edilmeyecektir. TATİL OTEL , müracaat sahiplerinden diğerca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

 

 1. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer bireylerin TATİL OTEL ’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme veya kanuna uyanluk olmaksızın diğerca hiçbir amaçla bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, diğerlarına aktaramaz, iş amaç içinharicinde kullanamaz.

 

 1. İşlem güvenilirği

TATİL OTEL tarafından toplanan şahsi verilerin korunması ve yetkileriz bireylerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gereken yöntem ve idari tüm tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede programların standartlara uyan olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve firma arasında de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe dair önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

 

 1. Denetim

TATİL OTEL , şahsi verilerin korunması konusu ile ilgili gereken iç ve dış denetimleri yaptırır.

 

XII. İhlallerin Bildirimi

TATİL OTEL , şahsi veriler ile ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkileriz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

İhlallerin bildirimi hakkında http://TATILOTEL .com.tr.TR adreslerinde belirtilen usullere göre de müracaatlar yapılabilir.

 

İletişim

Gizlilik sözleşmesiy ile ilgili sorularınızınız ve istekleriniz için aşağıdaki formun çıktısını alıp doldurduktan sonra, altta bulunan adrese iadeli taahhütlü mektup gönderebilirsiniz.

 

AVANTAJLAR Bizimle Kendinizi Özel Hissedeceksiniz
Tatilin Bizimle Güvende

Tatilini güvenle planla!

Dünyanın Her Yerine

Sen hayal et ve gerçek olsun!

18 Aya Varan Taksit

Size en uygun taksit imkanları

İade Garantisi

Detaylar İçin Tıklayın

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Gidiş Tarihi
Dönüş Tarihi
TATİL OTEL FIRSAT BÜLTENİ Kampanyalardan ve duyurulardan haberdar olmak için

En iyi Tatil Otelleri kampanyalarından ilk siz haberdar olun.